Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 130 kết quả
Conspiracy theories in American history : an encyclopedia
Tác giả: Peter Knight
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973
 
Women in higher education : an encyclopedia
Tác giả: Ana M Martínez Alemán, Kriste A Renn
Xuất bản: Santa Barbara CA: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  378.1
 
The encyclopedia of the French revolutionary and Napoleonic Wars : a political, social, and military history
Tác giả: Gregory Fremont-Barnes
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  944.0403
 
Encyclopedia of Russian & Slavic myth and legend
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.2
 
Milestones in archaeology : a chronological encyclopedia
Tác giả: Tim Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  930.103
 
Propaganda and mass persuasion : a historical encyclopedia, 1500 to the present
Tác giả: Nicholas John Cull, David Holbrook Culbert, David Welch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.3
 
The Victorians at war, 1815-1914 : an encyclopedia of British military history
Tác giả: Harold E Raugh
Xuất bản: Santa Barbara: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355
 
Martial arts of the world : an encyclopedia
Tác giả: Thomas A Green
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2001
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.8
 
World fascism : a historical encyclopedia
Tác giả: Cyprian Blamires, Paul Jackson
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  335.603
 
Encyclopedia of love in world religions
Tác giả: Yudit Kornberg Greenberg
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  205
 

Truy cập nhanh danh mục