Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Handbook of open source tools [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Koranne
Xuất bản: New York NY: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Conservation of wood artifacts : a handbook
Tác giả: Achim Unger, Arno P Schniewind, Wibke Unger
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  702.8
 
Handbook of ambient intelligence and smart environments [electronic resource]
Tác giả: Hamid K Aghajan, Juan Carlos Augusto, Hideyuki Nakashima
Xuất bản: New York London: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.019
 
Handbook of molecular force spectroscopy
Tác giả: Aleksandr Noy
Xuất bản: New York NY: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543
 
Handbook of set theory
Tác giả: M Foreman, Akihiro Kanamori
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  511.322
 
Handbook timing belts : principles, calculations, applications [electronic resource]
Tác giả: Raimund Perneder, Ian Osborne
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.8
 
Handbook of FPGA design security [electronic resource]
Tác giả: Ted Huffmire
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Handbook of K-Theory [electronic resource]
Tác giả: Eric M Friedlander, Daniel R Grayson
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  512.66
 
Handbook of optimization in complex networks : communication and social networks
Tác giả: P M Pardalos, My T Thai
Xuất bản: Gainesville FL: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  519.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục