Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 250 kết quả
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Environmental biotechnology : concepts and applications
Tác giả: J Winter, Hans-Joachi Jr̲dening
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628.5
 
Membrane technology in the chemical industry
Tác giả: S P Nunes, K V Peinemann
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.28424
 
Supercritical carbon dioxide in polymer reaction engineering
Tác giả: Maartje F Kemmere, Thierry Meyer
Xuất bản: Weinheim Great Britain: WileyVCH, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.284248
 
Wide bandgap light emitting materials and devices
Tác giả: H X Jiang, Igor L Kuskovsky, Gertrude F Neumark
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381522
 
Fourier transforms in spectroscopy
Tác giả: Jyrki Kauppinen, Jari Partanen
Xuất bản: Berlin New York: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: Marc Drillon, Joel S Miller
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Enabling technology for MEMS and nanodevices
Tác giả: H Baltes
Xuất bản: Weinheim Germany: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục