Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
A community guide to environmental health
Tác giả: Jeff Conant, Pam Fadem
Xuất bản: Berkeley Calif: Hesperian Foundation, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196
 
Sustaining life : how human health depends on biodiversity
Tác giả: Aaron Bernstein, Eric Chivian
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.9516
 
Health and the modern home
Tác giả: Mark Jackson
Xuất bản: New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Environmental policy and public health : air pollution, global climate change, and wilderness
Tác giả: William N Rom
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196
 
Our chemical selves : gender, toxics, and environmental health
Tác giả: Dayna Nadine Scott
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
Cowed : the hidden impact of 93 million cows on America's health, economy, politics, culture, and environment
Tác giả: Denis Hayes, Gail Boyer Hayes
Xuất bản: New York: WW Norton Company, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.1762
 
Environmental and health & safety management : a guide to compliance
Tác giả: Nicholas P Cheremisinoff, Madelyn Graffia
Xuất bản: Park Ridge NJ: Noyes Publications, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.73
 
National security and human health implications of climate change [electronic resource]
Tác giả: H J S Fernando, Klaić, J McCulley
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.73874
 
Sức khỏe môi trường
Tác giả: Trần Nhật Tân
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
Sức khỏe môi trường
Tác giả: Trịnh Thị Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  363.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục