Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Personality disorders
Tác giả: Mario Maj
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858
 
Depressive disorders
Tác giả: Mario Maj, N Sartorius
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8527
 
Early detection and management of mental disorders
Tác giả: Mario Maj
Xuất bản: Chichester West Sussex: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Families and mental disorders : from burden to empowerment
Tác giả: N Sartorius
Xuất bản: Chichester West Sussex England: Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2
 
Clinical neuropsychology : a practical guide to assessment and management for clinicians
Tác giả: Laura H Goldstein, Jane E McNeil
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Caring for adults with mental health problems
Tác giả: Peate I Chelvanayagam
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Lecture notes, Psychiatry
Tác giả: Gautam Gulati, P J Harrison, Mary-Ellen Lynall, Kate Saunders
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Malden MA: Wiley Blackwell, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
DSM-IV-TR in action
Tác giả: Sophia F Dziegielewsk
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89001
 
Hughes' outline of modern psychiatry
Tác giả: D Gill, Jennifer Barraclough
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Essentials of child psychopathology
Tác giả: Linda Wilmshurst
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục