Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 186 kết quả
Pharmacological treatment of mental disorders in primary health care
Tác giả:
Xuất bản: Geneva: World Health Organization, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.788
 
Skin deep : a mind/body program for healthy skin
Tác giả: Ted A Grossbart, Carl Sherman
Xuất bản: Santa Fe NM: Health Press, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.508
 
Promoting men's mental health
Tác giả: David Conrad, Alan White
Xuất bản: England: Radcliffe Publishing UK, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Caring for adults with mental health problems
Tác giả: Peate I Chelvanayagam
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: : Open University Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Working with the Mental Health Act
Tác giả: Steven Richards, Aasya F Mughal
Xuất bản: North Waltham: Matrix Training Associates, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  344.42044
 
ABC of mental health
Tác giả: T K J Craig, Teifion Davies
Xuất bản: Chichester UK Hoboken NJ: WileyBlackwellBMJ Books, 2009
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice [electronic resource]
Tác giả: Michael Nash
Xuất bản: Maidenhead England: Open University Press, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.890231
 
Physical activity and mental health
Tác giả: Angela Clow, Sarah Edmunds
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.82
 
Mental health issues and the university student
Tác giả: Doris Iarovici
Xuất bản: Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  616.8900835
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục