Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Discovering psychology
Tác giả: Don H Hockenbury, Sandra E Hockenbury
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology : a concise introduction
Tác giả: Richard A Griggs
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Exploring psychology
Tác giả: David G Myers, C Nathan DeWall
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
Psychology
Tác giả: Peter Gray
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  150
 
Psychology in everyday life
Tác giả: David G Myers, C Nathan DeWall
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  150
 
The developing person through the life span
Tác giả: Kathleen Stassen Berger
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155
 
Social psychology : the science of everyday life
Tác giả: Jeff Greenberg, Arndt Jamie, Schmader Toni
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302
 
Cognitive psychology and its implications
Tác giả: John R Anderson
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153
 
Learning and memory : from brain to behavior
Tác giả: Mark A Gluck, Eduardo Mercado, Catherine E Myers
Xuất bản: New York: Worth Publishers, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.1
 
Health psychology : a biopsychosocial approach
Tác giả: Richard O Straub
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers a Macmillan Higher Education Company, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
1

Truy cập nhanh danh mục