Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Neo-Aristotelian Perspectives on Contemporary Science
Tác giả: William MR Simpson, Robert C Koons, Robert C Koons, William MR Simpson, Nicholas J Teh, Nicholas J Teh
Xuất bản: New York NY Abingdon Oxon: Taylor Francis, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  501
 
The wisdom of Alexander the Great : enduring leadership lessons from the man who created an empire
Tác giả: Lance B Kurke
Xuất bản: New York: American Management Association, 2004
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  938
 
Integrated practice : coordination, rhythm & sound
Tác giả: Pedro de Alcantara
Xuất bản: New York: Oxford University Press, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.11
 
The leadership secrets of Hamilton : 7 steps to revolutionary leadership from Alexander Hamilton and the founding fathers
Tác giả: Gordon Leidner
Xuất bản: Naperville Illinois: Simple Truths, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.973
 
52 loaves : one man's relentless pursuit of truth, meaning, and a perfect crust
Tác giả: William Alexander
Xuất bản: Chapel Hill NC: Algonquin Books of Chapel Hill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (epub)
ddc:  641.8
 
Alexander the Great : lessons in strategy
Tác giả: David J Lonsdale
Xuất bản: London New York: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  355.4738
 
Other Grounds: Breaking Free of the Correlationist Circle
Tác giả: David Lindsay
Xuất bản: North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform distributor, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Bono homini donum : essays in historical linguistics, in memory of J. Alexander Kerns
Tác giả: Allan Bomhard, J Alexande Kerns, Yoël Arbeitman
Xuất bản: Amsterdam: John Benjamins BV, 1981
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Roy & me : this is not a memoir
Tác giả: Maurice Yacowar
Xuất bản: Edmonton: AU Press, c2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Tao of Pooh
Tác giả: Benjamin Hoff
Xuất bản: London: Mandarin, 1989
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.912
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục