Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 111 kết quả
Learning in embedded systems
Tác giả: Leslie Pack Kaelbling
Xuất bản: Stanford Calif: Dept of Computer Science Stanford University, c1990
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  005.1
 
Embedded systems and computer architecture
Tác giả: G R Wilson
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.22
 
COMPUTER ORGANIZATION AND EMBEDDED SYSTEMS; CARL HAMACHER ... ET AL
Tác giả:
Xuất bản: : McGrawHill Education, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381952
 
Programming embedded systems in C and C++. [computer file]
Tác giả: Michael Barr
Xuất bản: Beijing: OReilly, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Embedded systems : desktop integration
Tác giả: Oliver H Baile
Xuất bản: Plano Texas: Wordware Publishing, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.163
 
The art of designing embedded systems
Tác giả: Jack G Ganssle
Xuất bản: Boston Mass: Newnes, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Embedded systems dictionary [electronic resource]
Tác giả: Jack G Ganssle, Michael Barr
Xuất bản: San Francisco: CMP Books, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.163
 
Handbook of networked and embedded control systems
Tác giả: Dimitrios Hristu-Varsakelis, W S Levine
Xuất bản: Boston: Birkhauser, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Model-based testing for embedded systems
Tác giả: Pieter J Mosterman, Ina Schieferdecker, Justyna Zander
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.1
 
Making embedded systems
Tác giả: Elecia White
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục