Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 333 kết quả
Clinical Psychology in Europe
Tác giả:
Xuất bản: : PsychOpen GOLD Leibniz Institute for Psychology, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Health psychology
Tác giả: Shelley E Taylor
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Health psychology
Tác giả: Catherine Ashley Sanderson
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Health psychology
Tác giả: Shelley E Taylor
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  616.0019
 
The handbook of clinical adult psychology
Tác giả: S J E Lindsay, Graham E Powell
Xuất bản: London: Routledge, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Psikohumaniora: Jurnal Penelitian Psikologi
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Faculty of Psychology and Health, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Handbook of positive psychology
Tác giả: Shane J Lopez, C R Snyder
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  150.198
 
Health psychology : a biopsychosocial approach
Tác giả: Richard O Straub
Xuất bản: New York NY: Worth Publishers a Macmillan Higher Education Company, 2014
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc: 
 
Health Psychology Open
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
European Journal of Psychology Open
Tác giả:
Xuất bản: : Hogrefe Publishing Group, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục