Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 395 kết quả
Plant cell morphogenesis : methods and protocols
Tác giả: Laboartory Manuals
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.32
 
Immunocytochemical methods and protocols
Tác giả: Lorette C Javois
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Cell and tissue culture : laboratory procedures in biotechnology
Tác giả: A Doyle, J B Griffiths
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Promoter associated RNA : methods and protocols
Tác giả: Sara Napoli
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  572.8
 
Microbiological applications : laboratory manual in general microbiology
Tác giả: Harold J Benson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.078
 
Laboratory manual and workbook in microbiology : applications to patient care
Tác giả: Josephine A Morello, Helen Eckel Mizer, Marion E Wilson
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579
 
Electrophoresis of enzymes : laboratory methods
Tác giả: G Rothe
Xuất bản: Berlin New York: SpringerVerlag, 1994
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574.1925
 
Techniques in organic chemistry : miniscale, standard taper microscale, and Williamson microscale
Tác giả: Jerry R Mohrig, Christina Noring Hammond, Paul F Schatz
Xuất bản: New York: WH Freeman, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Microbiology : a laboratory manual
Tác giả: James G Cappuccino, Natalie Sherman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QW 25
 
Insect histology : practical laboratory techniques
Tác giả: Pedro Barbosa, Deborah L Berry, Christina S Kary
Xuất bản: West Sussex England: John Wiley Sons, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  595.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục