Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 336 kết quả
Journal of Advanced Sciences and Mathematics Education
Tác giả:
Xuất bản: : FoundAE Foundation of Advanced Education, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Mathematics in action, Prealgebra problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics for elementary teachers : An activity approach
Tác giả: Albert B Bennett, Laurie J Burton, Leonard T Nelson
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  372.7
 
Cambridge International AS and A Level Mathematics Pure Mathematics 1 [electronic resource]
Tác giả: Roger Porkess, Sophie Goldie
Xuất bản: London: Hodder Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02433
 
Understanding and teaching primary mathematics
Tác giả: Tony Cotton
Xuất bản: Harlow Essex England New York: Pearson Education, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Teaching mathematics today
Tác giả: Shelly Frei
Xuất bản: Huntington Beach CA: Shell Education, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.7
 
Malikussaleh Journal of Mathematics Learning
Tác giả:
Xuất bản: : Department of Mathematics Education, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Semiotics in Mathematics Education
Tác giả: Norma Presmeg, Gert Kadunz, Luis Radford, Wolff-Michael Roth
Xuất bản: Cham: Springer, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục