Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 79 kết quả
Word processing with Word
Tác giả: Keith Brindley
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2007
Tác giả: Chris Grover
Xuất bản: Beijing Sebastopol CA: Progue PressOReilly, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.52
 
Word 2010
Tác giả: Elaine J Marmel
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Dreamboat on word : word 2000 word 2002 word 2003
Tác giả: Anne Troy
Xuất bản: Uniontown OH: Holy Macro Books, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.369
 
Microsoft Word 2010 : introductory
Tác giả: Gary B Shelly, Misty Vermaat
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.369
 
Word 2007 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2003 Bible
Tác giả: Brent Heslop, David Angell
Xuất bản: : Wiley Pub, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2007 : beyond the manual
Tác giả: Connie Morrison
Xuất bản: Berkeley CA New York: Apress Distributed to the book trade by SpringerVerlag, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2007 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
Word 2010 for dummies
Tác giả: Dan Gookin
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.52
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục