Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 794 kết quả
Basic and Clinical Pharmacology
Tác giả: Bertram Katzung, Susan Masters, Anthony Trevor
Xuất bản: : McGrawHill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics
Tác giả: Laurence L Brunton, John S Lazo, Keith L Parker
Xuất bản: New York: McGrawHill Professional, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  615.1
 
Goodman and Gilman's Manual of Pharmacology and Therapeutics
Tác giả: Donald K Blumenthal, Laurence L Brunton, Iain LO Buxton, Keith L Parker
Xuất bản: New York: The McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Remington : The Science and Practice of Pharmacy
Tác giả: David Troy
Xuất bản: Philadelphia: Lippincott Williams Wilkins, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Pharmacology : PreTest self-assessment and review
Tác giả: Arnold Stern
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1076
 
Pharmacology Principles and Pratice
Tác giả: Miles P Hacker, Kenneth A Bachmann, William S Messer
Xuất bản: USA: Academic Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.1
 
Handbook of Neurotoxicology [electronic resource] : Volume I
Tác giả: Edward J Massaro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
Handbook of Copper Pharmacology and Toxicology [electronic resource]
Tác giả: Edward J Massaro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
Handbook of Neurotoxicology [electronic resource] : Volume II
Tác giả: Edward J Massaro
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press Imprint Humana, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  615
 
Principles and practice of pharmacology for anaesthetists
Tác giả: T N Calvey, N E Williams
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục