Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Great physicists : the life and times of leading physicists from Galileo to Hawking
Tác giả: William H Cropper
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.092
 
Great physicists [electronic resource] : the life and times of leading physicists from Galileo to Hawking
Tác giả: William H Cropper
Xuất bản: Alameda Calif: Sybex, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
A to Z of physicists
Tác giả: Darryl J Leiter, Sharon Leiter
Xuất bản: New York: Facts On File, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.0922
 
Who was Albert Einstein?
Tác giả: Jess M Brallier, Robert Andrew Parker
Xuất bản: New York: Grosset Dunlap, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.6
 
Einstein A to Z
Tác giả: Karen C Fox, Aries Keck
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
A short history of physics in the American century
Tác giả: David C Cassidy
Xuất bản: Cambridge Mass: Harvard University Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.0973
 
Women in chemistry and physics : a biobibliographic sourcebook
Tác giả: Louise S Grinstein, Miriam H Rafailovich, Rose K Rose
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
"Subtle is the Lord-- " : the science and the life of Albert Einstein
Tác giả: Abraham Pais
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
 
After the war : women in physics in the United States
Tác giả: Ruth Howes, Caroline L Herzenberg
Xuất bản: San Rafael California 40 Oak Drive San Rafael CA 94903 USA: Morgan Claypool Publishers, 2015
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  530.0922
 
Gravity's arc : the story of gravity, from Aristotle to Einstein and beyond
Tác giả: David J Darling
Xuất bản: Hoboken NJ: J Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  531.14
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục