Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 50 kết quả
Radio-frequency electronics : circuits and applications
Tác giả: Jon B Hagen
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
RF components and circuits
Tác giả: Joseph J Carr
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Hickman's analog and RF circuits
Tác giả: Ian Hickman
Xuất bản: Oxford England Boston: Newnes, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
RF components and circuits [electronic resource]
Tác giả: Joseph J Carr
Xuất bản: Oxford Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412
 
Optimizing wireless/RF circuits
Tác giả: J C Hull, John D Lenk
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall, 1993
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38412332
 
Integrated circuits for wireless communications
Tác giả: Asad Abidi, Paul R Gray, Robert G Meyer
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.382
 
Lumped elements for RF and microwave circuits
Tác giả: I J Bahl
Xuất bản: Boston: Artech House, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
Modern Receiver Front-ends : Systems, Circuits, and Integration
Tác giả: Joy Laskar, Sudipto Chakraborty, Babak Matinpour
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38418
 
RF design guide : systems, circuits, and equations
Tác giả: Peter Vizmuller
Xuất bản: Boston: Artech House, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3841
 
Intermodulation distortion in microwave and wireless circuits
Tác giả: José Carlos Pedro, Nuno Borge Carvalho
Xuất bản: Boston London: Artech Housec2003,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38132
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục