Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 17 kết quả (0.328139 giây)
Analyzing Rater Agreement : Manifest Variable Methods
Tác giả: Mun Eun Young,
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 080584967X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 17199 Định dạng: PDF
Generalized Inference in Repeated Measures : Exact Methods in MANOVA and Mixed Models
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 9780471470175
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Joint modeling of longitudinal and time-to-event data
Tác giả: Elashoff Robert M,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 1439807825
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Analysis of multivariate social science data
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press , c2008
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 9781584889601 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Using multivariate statistics
Thông tin xuất bản: Boston : PearsonAllyn Bacon , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 0205459382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 35238 Định dạng: PDF
Independent component analysis
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Sons , 2002
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 0471221317
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 75159 Định dạng: PDF
Multivariate methods of representing relations in R for prioritization purposes [electronic resource] : selective scalin...
Tác giả: Myers Wayne L,
Thông tin xuất bản: New York : Springer , 2012
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 1461431220
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 79731 Định dạng: PDF
Advanced and multivariate statistical methods : practical application and interpretation
Tác giả: Mertler Craig A,
Thông tin xuất bản: New York : Routledge Taylor Francis Group , 2017
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 113828971X
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 137825 Định dạng: PDF
Latent variable models : an introduction to factor, path, and structural equation analysis
Tác giả: Loehlin John C,
Thông tin xuất bản: New York London : Routledge , 2017
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 1138916064
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 138711 Định dạng: PDF
Applied multivariate statistical analysis
Tác giả: Johnson Richard A,
Thông tin xuất bản: New Jersey : Pearson Prentice Hall , 2007
Ký hiệu phân loại: 519.535
ISBN: 0135143500
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục