Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 47 kết quả
Introduction to private security
Tác giả: Kären M Hess
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.289
 
Organic chemistry : a short course
Tác giả: David J Hart
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Logic and contemporary rhetoric : the use of reason in everyday life
Tác giả: Nancy Cavender
Xuất bản: Belmont CA: Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  160
 
Calculus
Tác giả: James Stewart
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515
 
The path of philosophy : truth, wonder, and distress
Tác giả: John Marmysz
Xuất bản: Belmont CA: Wadsworth Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  190
 
College algebra : concepts & contexts
Tác giả: James Stewart, Phyllis Panman, Lothar Redlin, Saleem Watson
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9
 
Algebra for college students
Tác giả: Jerome E Kaufmann, Karen L Schwitters
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512
 
Algebra and trigonometry with analytic geometry
Tác giả: Earl William Swokowski, Jeffery A Cole
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.13
 
Math study skills workbook : your guide to reducing text anxiety and improving study strategies
Tác giả: Paul D Nolting
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.7
 
Chemistry : the molecular science
Tác giả: John W Moore, Peter C Jurs, Conrad L Stanitski
Xuất bản: Belmont CA: BrooksCole Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục