Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 157 kết quả
Semantics [electronic resource] : A Coursebook
Tác giả: James R Hurford, Bren Heasley, Michae Smith
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  401.43
 
A Reference Grammar of Russian [electronic resource]
Tác giả: Alan Timberlake
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.782
 
A Reference Grammar of Modern Standard Arabic
Tác giả: Karin C Ryding
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  492.75
 
Games for grammar practice : a resource book of grammar games and interactive activities
Tác giả: Maria Lucia Zaorob, Elizabeth Chin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English around the world : an introduction
Tác giả: Edgar W Schneider
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.009
 
Cambridge practice tests for IELTS 1
Tác giả: Vanessa Jakeman, Cla McDowell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Cambridge IELTS 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0287
 
Advanced English for translation
Tác giả: Dennis Chamberlin, Gillian White
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1987
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.2
 
English Phonetics and Phonology : A Practical Course
Tác giả: Peter Roach
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.1
 
Listening 3
Tác giả: Joanne Collie, Stephen slater
Xuất bản: Cambridge: Cambridge, 1993
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục