Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 90 kết quả
Modern supramolecular gold chemistry : gold-metal interactions and applications
Tác giả: Antonio Laguna
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.6562
 
IR and Raman spectroscopy : fundamental processing
Tác giả: S Wartewig
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.08583
 
Ruthenium in organic synthesis
Tác giả: Shunʼichi Murahashi
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547.05632
 
Peptides from A to Z : a concise encyclopedia
Tác giả: Hans-Dieter Jakubke, Norbert Sewald
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.6503
 
Transition metals for organic synthesis : building blocks and fine chemicals
Tác giả: Matthias Beller, Carsten Bolm
Xuất bản: Weinheim: WILEYVCH, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  547
 
Voltage-gated ion channels as drug targets
Tác giả: David J Triggle
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.64
 
Thermochemical data of elements and compounds
Tác giả: M Binnewies, E Milke
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  541.3
 
Vibrational spectroscopy in life science
Tác giả: F Siebert, Peter Hildebrandt
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.36
 
Peptides : chemistry and biology
Tác giả: Norbert Sewald, Hans-Dieter Jakubke
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Protein-ligand interactions from molecular recognition to drug design
Tác giả: Hans-Joachi Böhm, Gisbert Schneider
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.33
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục