Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 69 kết quả
Proteins in food processing
Tác giả: Rickey Yoshio Yada
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.0015
 
Functional foods : concept to product
Tác giả: Glenn R Gibson, Christine M Williams
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8
 
Texture in food
Tác giả: B M McKenna
Xuất bản: Cambridge Boca Raton Veendam: Woodhead Pub CRC Press AVEBE, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Food authenticity and traceability [electronic resource]
Tác giả: Michè Lees
Xuất bản: Boca Raton FL Cambridge: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.07
 
Fruit and vegetable flavour : recent advances and future prospects
Tác giả: S Gran Wyllie, Bernhar Brückner
Xuất bản: Boca Raton Cambridge England: CRC Press Woodhead Publishing, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.807
 
Food preservation techniques [electronic resource]
Tác giả: Bøgh-Sørensen, Zeuthen
Xuất bản: Boca Raton Cambridge Eng: CRC Press Woodhead, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Handbook of herbs and spices
Tác giả: K V Peter
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664.53
 
Thermal technologies in food processing
Tác giả: Philip Richardson
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead Pub CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.028
 
Extrusion cooking : technologies and applications
Tác giả: R C E Guy
Xuất bản: Cambridge Boca Raton: Woodhead CRC Press, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.024
 
Improving the safety of fresh fruit and vegetables
Tác giả: W M F Jongen
Xuất bản: Boca Raton Fla Cambridge: CRC Press Woodhead Pub, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.1929
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục