Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 72 kết quả
COM+ programming : a practical guide using Visual C++ and ATL
Tác giả: Pradeep K Tapadiya
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2
 
DB2 universal database : for OS/390 version 7.1 certification guide
Tác giả: Richard Yevich, Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
Oracle PL/SQL interactive workbook
Tác giả: Benjamin Rosenzweig, Elena Silvestrova
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
Oracle DBA guide to data warehousing and star schemas
Tác giả: Bert Scalzo
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
Agile Java : crafting code with test-driven development
Tác giả: Jeff Langr
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2762
 
DB2 Universal Database for OS/390 v7.1 application certification guide
Tác giả: Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.75
 
Network security : private communication in a public world
Tác giả: Charlie Kaufman, Radia Perlman, Michael Speciner
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.8
 
PHP 5 power programming
Tác giả: Andi Gutmans, Bakken Stig Sỉther, Derick Rethans
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
DB2 ® SQL PL, Second Edition : Deployment and Advanced Configuration Essential Guide for DB2 ® UDB on Linux., UNIX™, Win...
Tác giả: Zamil Janmohamed, Drew Bradstock, Raul Chong, Michael Gao, Clara Liu, Fraser McArthur, Paul Yip
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7585
 
Apache Jakarta Commons : Reusable Java™ Components
Tác giả: Will Iverson
Xuất bản: New Jersey: Prentice Hall PTR, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục