Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 380 kết quả
Bricklin on technology
Tác giả: Dan Bricklin
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4834
 
Microsoft sql server 2012 bible
Tác giả: Adam Alan Jorgensen
Xuất bản: Indianapolis IN: WIley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7585
 
Blackboard for dummies
Tác giả: Howie Southworth
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  371.334
 
Applescript
Tác giả: Mark Conway Munro
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
Ex3 : exquisite expressions with photoshop elements
Tác giả: Jim L Krause
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.6869
 
Beginning android 4 application development
Tác giả: Wei-Meng H Lee
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
Mastering VMware vSphere 4
Tác giả: Scott Lowe
Xuất bản: Indianapolis: Wiley Pub Inc, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.43
 
ActionScript 3.0 bible
Tác giả: Roger Braunstein
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, c2010
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  005.117
 
Hacking wireless networks for dummies
Tác giả: Kevin Beaver, Peter T Davis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, c2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.68
 
Upgrading & fixing PCs for dummies
Tác giả: Andy Rathbone
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub Inc, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.165
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục