Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 2 trong 111 kết quả (0.2031301 giây)
The little black book of project management
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 1990
Ký hiệu phân loại: 658.404
ISBN: 0814477321
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12850 Định dạng: PDF
The AMA handbook of e-learning
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.3124
ISBN: 0814407218
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
ID: 12953 Định dạng: CHM
Kanban made simple
Tác giả: M Gross John,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2003
Ký hiệu phân loại: 658.4053
ISBN: 0814407633
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12956 Định dạng: CHM
Shaping the future
Tác giả: Belgard William,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4012
ISBN: 0814407773
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12957 Định dạng: CHM
Effective IT project management
Tác giả: Rosen Anita,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 004.068
ISBN: 0814408125
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12963 Định dạng: CHM
The naked employee
Tác giả: S Lane Frederick,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2003
Ký hiệu phân loại: 331.01
ISBN: 0814471498
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 12968 Định dạng: CHM
Persuasive business proposals
Tác giả: Sant Tom,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.15224
ISBN: 0814471536
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12969 Định dạng: CHM
Outsourcing for radical change
Tác giả: C Linder Jane,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.4058
ISBN: 0814472184
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12972 Định dạng: CHM
Don't think pink
Tác giả: Johnson Lisa,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.834
ISBN: 081440815x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12990 Định dạng: CHM
Quick teambuilding activities for busy managers
Tác giả: Cole Miller Brian,
Thông tin xuất bản: : AMACOM , 2004
Ký hiệu phân loại: 658.402
ISBN: 081447201x
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 12991 Định dạng: CHM

Truy cập nhanh danh mục