Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 6618 kết quả (0.0300554 giây)
Fashion marketing
Tác giả: 
Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 746.920688
 
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History.
Tác giả: David E Fastovsky
Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 567.9
 
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: 
Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc: 660.6
 
The road to financial reformation [electronic resource] : warnings, consequences, reforms
Tác giả: Henry Kaufman
Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 332
 
A practical guide to designing for the web
Tác giả: Mark Boulton
Penarth UK: Mark Boulton Design, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc: 741.60285
 
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: 
Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.435
 
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Henry Notaker
Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc: 394.120948
 
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: Daniel James
New York: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc: 005.3
 
The biology of deserts
Tác giả: David Ward
Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 577.54
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 572.87293
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục