Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6742 kết quả
Dinosaurs [electronic resource] : a Concise Natural History
Tác giả: David E Fastovsky, David B Weishampel
Xuất bản: Leiden: Cambridge University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.9
 
Technology transfer in biotechnology [electronic resource] : a global perspective
Tác giả: Prabuddha Ganguli, Rita Khanna, Ben Prickril
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
The road to financial reformation [electronic resource] : warnings, consequences, reforms
Tác giả: Henry Kaufman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
A practical guide to designing for the web
Tác giả: Mark Boulton
Xuất bản: Penarth UK: Mark Boulton Design, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  741.60285
 
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: Grazyna Stochel
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.435
 
Food culture in Scandinavia
Tác giả: Henry Notaker
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.120948
 
Crafting digital media : Audacity, Blender, Drupal, GIMP, Scribus, and other open source tools
Tác giả: Daniel James
Xuất bản: New York: Apress, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
The biology of deserts
Tác giả: David Ward
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.54
 
Microbial megaplasmids
Tác giả: Ed Schwartz
Xuất bản: Berlin: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.87293
 
Structural renovation in concrete
Tác giả: Zongjin Li
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.18340288
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục