Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
The reality matrix
Tác giả: John Dalmas, David B Mattingly
Xuất bản: New York NY: Baen Distributed by Simon Schuster, 1986
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  550.78
 
Jenny found a penny
Tác giả: Trudy Harris, John Hovell
Xuất bản: Minneapolis: Millbrook Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  500.0
 
A certain ambiguity : a mathematical novel
Tác giả: Gaurav Suri, Hartosh Singh Bal
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The last of the dinosaurs
Tác giả: Peter Lerangis
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91
 
Story of the solar system
Tác giả: Mark A Garlick
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.2
 
The last of the dinosaurs
Tác giả: Peter Lerangis
Xuất bản: Toronto New York: Bantam, 1988
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  567.91
 
Science fact and science fiction : an encyclopedia
Tác giả: Brian M Stableford
Xuất bản: New York: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Teaching science fact with science fiction
Tác giả: Gary Raham
Xuất bản: Portsmouth NH: Heinemann, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.1
 
In the shadow of the volcano
Tác giả: Caryn Jenner
Xuất bản: New York NY: DK Publishing, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  551.21
 
The queen's shadow : a story about how animals see
Tác giả: Cybèle Young
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  573.88
 
1

Truy cập nhanh danh mục