Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Caring for adults with mental health problems
Tác giả: Peate I Chelvanayagam
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 140
 
Journal of Occupational Health
Tác giả:
Xuất bản: : Wiley, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Handbook of work and health psychology
Tác giả: Cary L Cooper, Marc J Schabracq, Jacques AM Winnubst
Xuất bản: Chichester: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  158.7
 
Addressing racism : facilitating cultural competence in mental health and educational settings
Tác giả: Madonna G Constantine, Derald Wing Sue
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.2089
 
The handbook of training and practice in infant and preschool mental health
Tác giả: Karen Moran Finello
Xuất bản: San Francisco CA: John Wiley Sons Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Brief integrated motivational intervention : a treatment manual for co-occurring mental health and substance use problems
Tác giả: Hermine L Graham, M J Birchwood, Alex Copello, Emma Griffith
Xuất bản: West Sussex Malden MA: Wiley Blackwell, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.8914
 
Clinical interviewing
Tác giả: John Sommers-Flanagan, Rita Sommers-Flanagan
Xuất bản: New York: Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89
 
Occupational therapy evidence in practice for mental health
Tác giả: Diane Cotterill, J Cronin-Davis, C Long
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: Wiley Blackwell, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89165
 
Disasters and mental health [electronic resource]
Tác giả: J J López-Ibor Aliño
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Ltd, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.85210651
 
Legal aspects of mental capacity : a practical guide for health and social care professionals
Tác giả: Bridgit Dimond
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  344.41044
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục