Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 443 kết quả
Botany for dummies
Tác giả: Rene T Fester Kratz
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pubishing Inc, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Progress in botany [electronic resource]. Vol. 72
Tác giả: Ulrich Lüttge
Xuất bản: Berlin: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Introductory plant biology
Tác giả: Kingsley R Stern, James E Bidlack, Shelley Jansky
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Stern's Introductory plant biology
Tác giả: James E Bidlack, Shelley Jansky, Kingsley R Stern
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Introductory plant biology
Tác giả: Kingsley R Stern, James E Bidlack, Shelley Jansky
Xuất bản: Boston: McGrawHill Higher Education, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  570.1
 
Magill's encyclopedia of science : plant life
Tác giả: Bryan D Ness
Xuất bản: Pasadena Calif: Salem Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  580
 
Measuring roots : an updated approach [electronic resource]
Tác giả: Stefano Mancuso
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575.5
 
Introduction to botany
Tác giả: James Schooley
Xuất bản: Albany: Delmar Publishers, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  581
 
Plant roots : growth, activity, and interaction with soils
Tác giả: P J Gregory
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  575.54
 
Forensic botany : principles and applications to criminal casework
Tác giả: Heather Miller Coyle
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.2562
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục