Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Essentials of child psychopathology
Tác giả: Linda Wilmshurst
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Child psychopathology
Tác giả: Eric J Mash, Russell A Barkley
Xuất bản: New York: The Guilford Press, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Child psychopathology
Tác giả: Russell A Barkley, Eric J Mash
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Michel Hersen, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  WM 400
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Michel Hersen, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Attachment issues in psychopathology and intervention
Tác giả: Leslie Atkinson, Susan Goldberg
Xuất bản: Mahwah NJ: Lawrence Erlbaum, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89071
 
Comprehensive handbook of personality and psychopathology
Tác giả: Robert T Ammerman, Frank Andrasik, Michel Hersen, Daniel L Segal, Jay C Thomas
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Assessing childhood psychopathology and developmental disabilities
Tác giả: Frank Andrasik, Johnny L Matson, Michael L Matson
Xuất bản: New York NY: Springer, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.928
 
Child maltreatment : a developmental psychopathology approach
Tác giả: Kathryn Becker-Blease, Patricia K Kerig
Xuất bản: Washington DC: American Psychological Association, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.858223
 
Multilevel dynamics in developmental psychopathology : pathways to the future
Tác giả: Ann S Masten
Xuất bản: Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục