Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 43 kết quả
Arithmetic circuits for DSP applications
Tác giả: Pramod Kumar Meher, Th Stouraitis
Xuất bản: Hoboken New Jersey: IEEE Press Wiley, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38220151
 
Digital integrated circuits : analysis and design
Tác giả: John E Ayers
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
DSP integrated circuits
Tác giả: Lars Wanhammar
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Integrated electronics: analog and digital circuits and systems
Tác giả: Jacob Millman, Christos C Halkias
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1972
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38173
 
Low-power digital VLSI design : circuits and systems
Tác giả: A Bellaouar, Mohamed I Elmasry
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic Publishers, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Ones and zeros : understanding Boolean algebra, digital circuits, and the logic of sets
Tác giả: John Gregg
Xuất bản: New York: IEEE Press, 1998
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  511.324
 
The circuits and filters handbook, Passive, active, and digital filters
Tác giả: Wai-Kai Chen
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Integrated Circuits and Systems for Smart Sensory Applications
Tác giả: Francesc Serra-Graells, Kyoungrok Cho, Kyoungrok Cho, Michele Dei, Michele Dei, Francesc Serra-Graells
Xuất bản: Basel: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Design and test of digital circuits by quantum-dot cellular automata
Tác giả: Jing Huang, Fabrizio Lombardi
Xuất bản: Boston: Artech House, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.395
 
ASIC design in the silicon sandbox : a complete guide to building mixed signal integrated circuits [electronic resource]
Tác giả: Keith Barr
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục