Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 78 kết quả
Electronics
Tác giả:
Xuất bản: : University of Banja Luka, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Direct digital frequency synthesizers
Tác giả: V�eenceslav F Kroupa
Xuất bản: New York: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 1999
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.3815486
 
Digital electronics : principles, devices and applications
Tác giả: Anil Kumar Maini
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: J Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Digital electronics : a practical approach with VHDL
Tác giả: William Kleitz
Xuất bản: Boston: PearsonPrentice Hall, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Digital electronics demystified [electronic resource]
Tác giả: Michael Predko
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Digital power electronics and applications
Tác giả: Fang Lin Luo, M H Rashid, Hong Ye
Xuất bản: London Boston: Elsevier Academic, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
Digital electronics
Tác giả: Tertulien Ndjountche
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
All new electronics self-teaching guide
Tác giả: Harry Kybett, Earl Boysen
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Mos Digital Electronics
Tác giả: Cheng Stephen Sho-Chung
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621
 
Digital control in power electronics
Tác giả: Simone Buso, Paolo Mattavelli
Xuất bản: San Rafael Calif: Morgan Claypool Publishers, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.317
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục