Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Applications of field-programmable gate arrays in scientific research
Tác giả: H F-W Sadrozinski, Jinyuan Wu
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  507.2
 
Reconfigurable computing [electronic resource] : the theory and practice of FPGA-based computation
Tác giả: Andre� DeHon, Scott Hauck
Xuất bản: Amsterdam Boston: Morgan Kaufmann, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.39
 
Design for embedded image processing on FPGAs
Tác giả: Donald G Bailey
Xuất bản: New York NY: Wiley, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.399
 
Beginning FPGA : programming metal, your brain on hardware
Tác giả: Aiken Pang, Peter Membrey
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Handbook of FPGA design security [electronic resource]
Tác giả: Ted Huffmire
Xuất bản: Dordrecht London: Springer, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Programming FPGAs : getting started with Verilog
Tác giả: Simon Monk
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38
 
VHDL 101 : everything you need to know to get started
Tác giả: William Kafig
Xuất bản: Oxford: ElsevierNewnes, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.395
 
Digital systems design with FPGAs and CPLDs
Tác giả: Ian Grout
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier Newnes, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Practical FPGA programming in C
Tác giả: David Pellerin, Scott Thibault
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall Professional Technical Reference, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  621.395
 
FPGA-based implementation of signal processing systems
Tác giả: Roger Woods, Gaye Lightbody, John McAllister, Ying Yi
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục