Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Against politics : on government, anarchy, and order
Tác giả: Anthony De Jasay
Xuất bản: London New York: Routledge, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Counter-democracy : politics in an age of distrust
Tác giả: Pierre Rosanvallon
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Logics of legitimacy : three traditions of public administration praxis
Tác giả: Margaret Stout
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC PressTaylor Francis, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  351.01
 
The politics of moral capital
Tác giả: John Kane
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
International legitimacy and world society
Tác giả: Ian Clark
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  327.101
 
Losers' consent [electronic resource] : elections and democratic legitimacy
Tác giả: Christopher Anderson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Deliberative democracy : political legitimacy and self-determination in multicultural societies
Tác giả: Jorge M Valadez
Xuất bản: Boulder Colo: Westview Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.8
 
Deliberating in the real world [electronic resource] : problems of legitimacy in deliberative democracy
Tác giả: John Parkinson
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  321.801
 
Civil society and legitimate European governance
Tác giả: Stijn Smismans
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300
 
Philosophical anarchism and political obligation
Tác giả: Magda Egoumenides
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.01
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục