Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 94 kết quả
Magnetism : molecules to materials
Tác giả: Marc Drillon, Joel S Miller
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Magnetism [electronic resource] : From Fundamentals to Nanoscale Dynamics
Tác giả: Joachim Stohr, Hans Christoph Siegmann
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Magnetic Multilayers and Giant Magnetoresistance [electronic resource] : Fundamentals and Industrial Applications
Tác giả: Uwe Hartmann
Xuất bản: : Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
The physical principles of magnetism
Tác giả: Allan H Morrish
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2001
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  538
 
Bonded Magnets [electronic resource] : Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Science and Technology of B...
Tác giả: GC Hadjipanayis
Xuất bản: Dordrecht: Springer Netherlands Imprint Springer, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Recent Topics in Electromagnetic Compatibility
Tác giả: Ahmed Kishk, Ahmed Kishk
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Electromagnetic Wave Propagation for Industry and Biomedical Applications
Tác giả: Lulu Wang, Lulu Wang
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  539.2
 
Simple models of magnetism
Tác giả: Ralph Skomski
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538.015118
 
Quantum magnetism [electronic resource]
Tác giả: U Schollwöck
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
Giant Magneto-Resistance Devices [electronic resource]
Tác giả: Eiichi Hirota, Hirosi Sakakima
Xuất bản: Berlin Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg Imprint Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  538
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục