Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4809 kết quả
The CoRoT Legacy Book
Tác giả:
Xuất bản: : EDP SCIENCES, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  522.62
 
How to research [electronic resource]
Tác giả: Loraine Blaxter, Christina Hughes, Malcolm Tight
Xuất bản: Buckingham Bristol PA USA: Open University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.42
 
Handbook of theories of aging
Tác giả: Vern L Bengtson, K Warner Schaie
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  305.26072
 
Guide to management research methods
Tác giả: Mandy van der Velde, Neil Anderson, Paulus Gerardus Wilhelmus Jansen
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.072
 
Business research methods
Tác giả: William G Zikmund
Xuất bản: Mason Ohio: ThomsonSouthWestern, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.0072
 
Experimental philosophy. Volume 2
Tác giả: Joshua Michael Knobe, Shaun Nichols
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  107.2
 
Handbook of theories of aging
Tác giả: Vern L Bengtson, K Warner Schaie
Xuất bản: New York: Springer Pub Co, c1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.26072
 
Collaborators collaborating : counterparts in anthropological knowledge and international research relations
Tác giả: Monica Konrad
Xuất bản: New York: Berghahn Books, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  301.072
 
Geometry and billiards
Tác giả: Serge Tabachnikov
Xuất bản: Providence RI sl: American Mathematical Society Mathematics Advanced Study Semesters, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  516
 
Recent advances in polyphenol research
Tác giả: Fouad Daayf, Vincenzo Lattanzio
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: WileyBlackwell, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục