Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 184 kết quả
Semiconductor materials [electronic resource] : an introduction to basic principles
Tác giả: B G Yacobi
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Physics of semiconductor devices [elektronisk ressurs]
Tác giả: Jean-Pierre Colinge, C A Colinge
Xuất bản: Boston: Kluwer Academic, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Semiconductor physics and devices : basic principles
Tác giả: Donald A Neamen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6
 
Theory of modern electronic semiconductor devices
Tác giả: Kevin F Brennan, April S Brown
Xuất bản: New York: Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
Advanced theory of semiconductor devices
Tác giả: Karl Hess
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38152
 
Semiconductor physics and devices : basic principles
Tác giả: Donald A Neamen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Introductory semiconductor device physics
Tác giả: Greg Parker
Xuất bản: Bristol Philadelphia: Institute of Physics Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
Electronic and optoelectronic properties of semiconductor structures
Tác giả: Jasprit Singh
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.6226
 
Semiconductor material and device characterization
Tác giả: Dieter K Schroder
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38152
 
The story of semiconductors
Tác giả: J W Orton
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.38152
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục