Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The social and cognitive impacts of e-commerce on modern organizations
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: kd: Idea Group Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (chm)
ddc:  658.87
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.14203
 
Cases on information technology planning, design and implementation
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Publishing, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.06
 
Encyclopedia of e-commerce, e-government, and mobile commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Reference, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381/.14203
 
Advanced topics in electronic commerce
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Idea Group Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.8/72
 
Consumer behavior, organizational development, and electronic commerce : emerging issues for advancing modern socioecono...
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Handbook of research on public information technology
Tác giả: G David Garson, Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục