Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 44 kết quả (0.5899988 giây)
State, Resistance, Transformation: Anthropological Perspectives on the Dynamics of Power in Contemporary Global Realitie...
Thông tin xuất bản: : Sean Kingston Publishing , 2018
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9781907774508
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Chapter 7 Wooden shoes and Wellington boots : The politics of footwear in Georgian Britain
Tác giả: McCormack Matthew,
Thông tin xuất bản: New York London : Taylor Francis , 2021
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9780367706609
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Dissent! Refracted : Histories, Aesthetics and Cultures of Dissent
Tác giả: Dorfman Benjamin,
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9783653066296
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The closed world : computers and the politics of discourse in Cold War America
Tác giả: Edwards Paul N,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 026205051X
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
The closed world : computers and the politics of discourse in Cold War America
Tác giả: Edwards Paul N,
Thông tin xuất bản: Cambridge Massachusetts : The MIT Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 0262272164
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Báo cáo phát triển Việt Nam2010 : các thể chế hiện đại
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : , 2009
Ký hiệu phân loại: 306.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Modern Institutions : Vietnam Development Report 2010
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hanoi : , 2009
Ký hiệu phân loại: 306.2
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The politics of deceit : Saving freedom and democracy from extinction
Tác giả: Smith Glenn W,
Thông tin xuất bản: Hoboken NJ : John Wiley , 2004
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 0471667633 (cloth)
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Dissent! Refracted : Histories, Aesthetics and Cultures of Dissent
Tác giả: Dorfman Benjamin,
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9783653066296
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cultures of Anyone : Studies on Cultural Democratization in the Spanish Neoliberal Crisis
Thông tin xuất bản: Liverpool : Liverpool Univiversity Press , 2015
Ký hiệu phân loại: 306.2
ISBN: 9781781381939
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục