Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 532 kết quả
Real-life math [electronic resource]
Tác giả: Brenda Wilmoth Lerner, K Lee Lerner
Xuất bản: Detroit Mich: Gale, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.3
 
Glencoe advanced mathematical concepts : precalculus with applications
Tác giả: Berchie W Gordon-Holliday
Xuất bản: New York NY: GlencoeMcGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Geometric mechanics
Tác giả: Waldyr M Oliva
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Handbook of mathematical formulas and integrals, fourth edition [electronic resource]
Tác giả: Alan Jeffrey, Hui-Hui Dai
Xuất bản: Amsterdam Boston Burlington Mass: Elsevier Academic Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  510.2
 
The works of Archimedes
Tác giả: Archimedes, Thomas Little Heath
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Guide to essential math : a review for physics, chemistry and engineering students
Tác giả: S M Blinder
Xuất bản: Amsterdam Oxford: Academic, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.245
 
the thirteen books of euclid's elements . Volume 1- Introduction and books I, II
Tác giả: Thomas L Heath
Xuất bản: : Dover Publications, 1908
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The little green math book : 30 powerful principles for building math and numeracy skills
Tác giả: Brandon Royal
Xuất bản: Calgary: Maven Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: J F Talbert, H H Heng
Xuất bản: Singapore: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
SAT math essentials
Tác giả: Richard Cernese, Dave Smith
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục