Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 189 kết quả (0.7200036 giây)
Principles of Mechanics : Fundamental University Physics
Tác giả: Alrasheed Salma,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2019
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 9783030151959
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Newton's Third Rule and the Experimental Argument for Universal Gravity
Tác giả: Domski Mary,
Thông tin xuất bản: : Taylor Francis , 2022
Ký hiệu phân loại: 531.14
ISBN: 9781000449419
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Nanostructured Solar Cells
Tác giả: Narottam Das,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2017
Ký hiệu phân loại: 531.32
ISBN: 9789535129356
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
PID Control : Implementation and Tuning
Tác giả: Mansour Tamer,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2011
Ký hiệu phân loại: 531.08
ISBN: 9789533071664
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Surface Waves - New Trends and Developments
Tác giả: Farzad Ebrahimi,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 531.1133
ISBN: 9781789230628
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Fundamentals of Electronic Circuit Design
Tác giả: Comer David,
Thông tin xuất bản: New York : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 531
ISBN: 0471410160
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.1- Cơ học - I
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở vật lí : T.2 - Cơ học - II
Tác giả: David Halliday,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giao Thông Vận Tải , 1998
Ký hiệu phân loại: 531
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Cơ sở cơ học môi trường Liên tục và lý thuyết đàn hồi / chủ biên
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 1997
Ký hiệu phân loại: 531.38201
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Đàn hồi ứng dụng
Tác giả: Lê Công Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2000
Ký hiệu phân loại: 531.382
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục