Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Bioinorganic photochemistry [electronic resource]
Tác giả: Grazyna Stochel
Xuất bản: Chichester UK: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.435
 
RT-PCR protocols
Tác giả: Joe O'Connell
Xuất bản: Totowa NJ: Humana Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Stochastic dynamics of reacting biomolecules
Tác giả: Werner Ebeling, Yuri M Romanovsky, Lutz Schimansky-Geier
Xuất bản: Singapore River Edge NJ: World Scientific, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Biomedical Applications elektronisk ressurs
Tác giả: Stojan S Djokic
Xuất bản: Boston MA: Springer US Imprint Springer, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.437
 
Fluorescent proteins I
Tác giả:
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.4358
 
Cooperativity and regulation in biochemical processes
Tác giả: Arieh Ben Naim
Xuất bản: NY: Kluwer Academic, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (rar)
ddc:  572.43
 
Bioenergetics 3
Tác giả: David G Nicholls, S J Ferguson
Xuất bản: San Diego Calif: Academic Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Biochemical Thermodynamics : Applications of mathematica
Tác giả: lberty A Robert
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (rar)
ddc:  572.430151
 
Trao đổi chất và năng lượng : GIáo trình
Tác giả: Mai Xuân Lương
Xuất bản: Đà Lạt: Đại học Đà lạt, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
Fingerprinting methods based on arbitrarily primed PCR [electronic resource]
Tác giả: Rodolfo Bova, Maria R Micheli
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.43
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục