Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 109 kết quả
Children, welfare and the state
Tác giả: Barry Goldson, Michael Lavalette, Jim McKechnie
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.7
 
Applied logistic regression analysis
Tác giả: Scott W Menard
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Encyclopedia of human geography
Tác giả: Barney Warf
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  304.203
 
Encyclopedia of human development
Tác giả: Neil J Salkind
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2006
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.03
 
Encyclopedia of death and the human experience
Tác giả: Clifton D Bryant, Dennis L Peck
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.9
 
Understanding and using advanced statistics
Tác giả: Jeremy J Foster, Emma Barkus, Christian Yavorsky
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Folk psychologies across cultures
Tác giả: R Murray Thomas
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2001
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  155.8
 
Lust : what we know about human sexual desire
Tác giả: Pamela C Regan, Ellen Berscheid
Xuất bản: Thousand Oaks Calif London: Sage, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  306.7
 
Psychotic disorders in children and adolescents
Tác giả: Robert L Findling
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9289
 
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Sonja V Batten
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 F-659
 

Truy cập nhanh danh mục