Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 103 kết quả
Eastern Europe : an introduction to the people, lands, and culture / edited by Richard Frucht
Tác giả: Richard C Frucht
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  940
 
Encyclopedia of Greco-Roman mythology
Tác giả: Mike Dixon-Kennedy
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 1998
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  292.1
 
Celtic culture : a historical encyclopedia
Tác giả: John T Koch
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909
 
Weapons of mass destruction : an encyclopedia of worldwide policy, technology, and history
Tác giả: Eric Croddy, James J Wirtz
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  358
 
Conflict in Afghanistan : a historical encyclopedia
Tác giả: Frank Clements
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  958.1
 
The Crusades : an encyclopedia
Tác giả: Alan V Murray
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2006
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  909.07
 
Women in medicine : an encyclopedia
Tác giả: Laura Lynn Windsor
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.820922
 
The Louisiana Purchase : a historical and geographical encyclopedia
Tác giả: Junius P Rodriguez
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2002
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  973.4
 
Shamanism : an encyclopedia of world beliefs, practices, and culture
Tác giả: Eva Jane Neumann Fridman, Mariko Namba Walter
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  201
 
Holy people of the world : a cross-cultural encyclopedia
Tác giả: Phyllis G Jestice
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  200
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục