Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 112 kết quả (0.9062133 giây)
Village Homes : A Community By Design
Tác giả: Francis Mark,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 712.609
ISBN: 1559631112
Taking Stock of the Regional Fishery Management Councils
Tác giả: Eagle Josh,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 338.37270973
ISBN: 1559637331
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Solving sprawl - Models of Smart Growth in communities across America
Tác giả: Benfield FKaid,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 307.760973
ISBN: 1559634324
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Roadside Use of Native Plants
Tác giả: HarperLore Bonnie,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2000
Ký hiệu phân loại: 713.0973
ISBN: 1559638370
Ex Situ Plant Conservation Suppporting species survival in the wild
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2004
Ký hiệu phân loại: 639.99
ISBN: 1559638745
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Experiments in consilience
Tác giả: Frances RWestley,
Thông tin xuất bản: Washington : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 333.9522
ISBN: 1559639938
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 625.725
ISBN: 1559631104
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Atlantic Forest of South America : biodiversity status, threats, and outlook
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 333.75160981
ISBN: 1559639881
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Economic Losses from Marine Pollution : A Handbook for Assessment
Tác giả: DOfiara Douglas,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2001
Ký hiệu phân loại: 363.73940973
ISBN: 1559636092
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Community forestry in the united states
Tác giả: Baker Mark,
Thông tin xuất bản: Washington DC : Island Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 333.75
ISBN: 1559639849
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục