Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 117 kết quả
Fuzzy sets and fuzzy logic : theory and applications
Tác giả: George J Klir, Bo Yuan
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  511.3
 
Wireless communications : principles and practice
Tác giả: Theodore S Rappaport
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
Thinking in C#
Tác giả: Bruce Eckel, Larry O'Brien
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Service-oriented architecture : a field guide to integrating XML and Web services
Tác giả: Thomas Erl
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.7
 
XSLT and XPath : a guide to XML transormations
Tác giả: James Robert Gardner, Zarella L Rendon
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.7
 
Neural fuzzy systems : a neuro-fuzzy synergism to intelligent systems
Tác giả: C T Lin, C S G Lee
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
A course in fuzzy systems and control
Tác giả: Li-Xin Wang
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 1997
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.83
 
Wavelets and subband coding
Tác giả: Martin Vetterli, Jellena Kovačević
Xuất bản: Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall PTR, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
COM+ programming : a practical guide using Visual C++ and ATL
Tác giả: Pradeep K Tapadiya
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2001
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.2
 
DB2 universal database : for OS/390 version 7.1 certification guide
Tác giả: Richard Yevich, Susan Lawson
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall PTR, 2002
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  005.7565
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục