Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 45 kết quả
Medical education at a glance
Tác giả: Judy McKimm, Kirsty Forrest, Jill Thistlethwaite
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
Mind maps for medical students
Tác giả: Olivia Smith
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.73
 
Curriculum development for medical education : a six-step approach
Tác giả: Patricia A Thomas, Belinda Y Chen, Mark T Hughes, David E Kern
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 18
 
Curriculum development for medical education : a six-step approach
Tác giả: Belinda Y Chen, Mark T Hughes, David E Kern, Patricia A Thomas
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  610.71173
 
Pharmacy student survival guide / elektronisk ressurs
Tác giả: Karen L Kier, Ruth E Nemire
Xuất bản: New York: McGrawHill Medical, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.4076
 
International handbook of research in medical education [electronic resource]
Tác giả: David Newble, Geoffrey R Norman, C van der Vleuten
Xuất bản: Dordrecht Boston: Springer, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  610.7
 
Medical Education for the 21st Century
Tác giả: Michael S Firstenberg, Michael S Firstenberg, Stanislaw P Stawicki, Stanislaw P Stawicki
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  610.71
 
The picture of health : medical ethics and the movies
Tác giả: Henri G Colt, Lester D Friedman, Silvia Quadrelli
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
Handbook of the sociology of medical education Caragh Brosnan, Bryan S. Turn
Tác giả: Brosnan, Turner
Xuất bản: London New York: Routledge, 2009
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  W 18
 
Understanding medical education : evidence, theory, and practice
Tác giả: Tim Swanwick
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons Inc, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục