Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 113 kết quả
Business mathematics
Tác giả: Gary Clendenen, Stanley A Salzman
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650.01
 
The mathematics of banking and finance
Tác giả: Dennis W Cox, Michael A A Cox
Xuất bản: Chichester England Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.101513
 
Mathematics For Business and Personal Finance
Tác giả: Walter H Lance, Temoleon G Rousos
Xuất bản: USA: Glencoe, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  650.01513
 
Essential mathematics for economics and business
Tác giả: Teresa Bradley, Paul Patton
Xuất bản: New York: J Wiley, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  650
 
Basic mathematics for economists
Tác giả: M J Rosser
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics of economics and business
Tác giả: Frank Werner, I͡U N Sotskov
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.0151
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow United Kingdom: Pearson Education, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.02433
 
Mathematics for economics and business
Tác giả: Ian Jacques
Xuất bản: Harlow England: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.024/33
 
An introduction to the mathematics of finance : a deterministic approach
Tác giả: S J Garrett, J J McCutcheon
Xuất bản: Amsterdam Boston: ElsevierButterworthHeinemann, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.01
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục