Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 134 kết quả
Understanding financial crises
Tác giả: Franklin Allen, Douglas Gale
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Financial crises,1929 to the present
Tác giả: Sara Hsu
Xuất bản: Cheltenham UK Northampton MA: Edward Elgar Publishing, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.5/42
 
Modern financial macroeconomics : panics, crashes, and crises
Tác giả: Todd A Knoop
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.01
 
Financial crises : socio-economic causes and institutional context
Tác giả: Brenda Spotton Visano
Xuất bản: New York NY: Routledge Taylor Francis Group, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Fixing financial crises in the 21st century
Tác giả: Andrew G Haldane
Xuất bản: London: Routledge, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises
Tác giả: Charles Poor Kindleberger, Robert Z Aliber
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Manias, panics, and crashes : a history of financial crises
Tác giả: Charles Poor Kindleberger
Xuất bản: Basingstoke Hants: Palgrave Macmillan, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.542
 
Private Sector Involvement and International Financial Crises [electronic resource] : An Analytical Perspective
Tác giả: Michael Chui, Prasanna Gai
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.042
 
Managing currency crises in emerging markets
Tác giả: Michael P Dooley, Jeffrey A Frankel
Xuất bản: Chicago: University of Chicago Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.4
 
The media and financial crises : comparative and historical perspectives
Tác giả: Richard Roberts, Steve Schifferes
Xuất bản: Abingdon Oxon New York NY: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  070.449338542
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục