Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
WirelessMAN : inside the IEEE 802.16 standard for wireless metropolitan area networks
Tác giả: Carl Eklund
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38212
 
Emerging wireless LANs, wireless PANs, and wireless MANs : IEEE 802.11, IEEE 802.15, IEEE 802.16 wireless standard family
Tác giả: Yi Pan, Yang Xiao
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
WiMAX handbook building 802.16 wireless networks
Tác giả: Frank Ohrtman
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  621.38456
 
Wireless communication standards : a study of IEEE 802.11, 802.15, and 802.16
Tác giả: Todor Cooklev
Xuất bản: New York: Standards Information Network IEEE Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38212
 
WiMAX : technology for broadband wireless access
Tác giả: Loutfi Nuaymi
Xuất bản: Chichester England: John Wiley, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38212
 
The business of WiMAX
Tác giả: Deepak Pareek
Xuất bản: Chichester England: John Wiley Sons Inc, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.62
 
WiMAX technology and network evolution
Tác giả: Ming Lai
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  004.67
 
LTE, LTE-advanced, and WiMAX : towards IMT-advanced networks
Tác giả: Abd-Elhamid M Taha, Najah Abu Ali, H Hassanein
Xuất bản: Chichester West Sussex UK: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.38456
 
Fundamentals of WiMAX : understanding broadband wireless networking
Tác giả: Jeffrey G Andrews, Arunabha Ghosh, Rias Muhamed
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice Hall, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.382
 
The WiMAX handbook. WiMAX : technologies, performance analysis, and QoS
Tác giả: Syed Ahson, Mohammad Ilyas
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.384
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục