Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 196 kết quả
Handbook Of Obesity Treatment [Book /]
Tác giả: Albert J Stunkard, Thomas A Wadden
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.398
 
International textbook of obesity
Tác giả: Pe Björntorp
Xuất bản: Chichester New York: Wiley, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.3
 
Handbook of pediatric obesity : clinical management
Tác giả: Melinda S Sothern, Stewart T Gordon, T Kristian Von Almen
Xuất bản: Boca Raton: CRCTaylor Francis, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92398
 
Obesity
Tác giả: Melissa Abramovitz
Xuất bản: San Diego Calif: Lucent Books, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.398
 
Living with obesity
Tác giả: Susan Shelly
Xuất bản: New York: Facts on File, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.39800835
 
Clinical obesity in adults and children
Tác giả: Peter G Kopelman, Ian D Caterson, William H Dietz
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 210
 
Clinical obesity in adults and children
Tác giả: Ian D Caterson, William H Dietz, Peter G Kopelman
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WD 210
 
Clinical obesity in adults and children
Tác giả: Ian D Caterson, William H Dietz, Peter G Kopelman
Xuất bản: Chichester West Sussex Hoboken NJ: WileyBlackwell, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  210
 
A clinical guide for management of overweight and obese children and adults
Tác giả: Caroline M Apovian, Carine M Lenders
Xuất bản: Boca Raton: CRC PressTaylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.398
 
Reversing the obesogenic environment
Tác giả: Rebecca E Lee, Jorge Banda, Kristen McAlexander
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.196398
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục